Vedtægter

Som vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 19/02-2011.

Revideret på den ordinære generalforsamling d. 16/05-2013.

Revideret på den ordinære generalforsamling d. 02/07-2020.

Revideret på den ordinære generalforsamling d. 28/4-2023.

§1 NAVN OG STATUS

 • Stk. 1. Foreningens navn er HAL9K.
 • Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune.

§2 FORMÅL

 • Stk. 1. Foreningens formål er at give dens medlemmer de fysiske rammer til at udforske og arbejde med tidens teknologiske muligheder.
 • Stk. 2. Foreningens formål er desuden at skabe interesse for teknik og naturvidenskaben hos befolkningen.
 • Stk. 3. Foreningen har derudover til formål at skabe og vedligeholde samarbejder med lignende organisationer både indlands og udlands.

§ 3 MEDLEMSKAB

 • Stk. 1. Som medlem optages enhver, som ønsker at deltage i foreningens arrangementer, samt støtter foreningens formål (se § 2).
 • Stk. 2. Medlemskab opnås ved indbetaling af gældende kontingentsats.
 • Stk. 2a. Medlemskabet gælder for kontingentindbetalingens dækningsperiode.
 • Stk. 3. Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til bestyrelsen.
 • Stk. 3a. Udmeldelsen træder i kraft ved udgangen af indeværende kalendermåned.
 • Stk. 4. Ved modarbejdelse af foreningens interesser, kan medlemskab ufrivilligt afsluttes ved eksklusion fra foreningen, efter flertalsbeslutning af bestyrelsen.

§ 4 STØTTEMEDLEMSKAB

 • Stk. 1. Som støttemedlem optages enhver, som ønsker at støtte op om foreningens formål og aktiviteter.
 • Stk. 2. Et støttemedlemskab opnås ved indbetaling af gældende kontingentsats.
 • Stk. 2a. Støttemedlemskabet gælder for kontingentindbetalingens dækningsperiode.
 • Stk. 3. Ved modarbejdelse af foreningens interesser, kan et støttemedlemskab ufrivilligt afsluttes ved eksklusion fra foreningen, efter flertalsbeslutning af bestyrelsen.
 • Stk. 4. Et støttemedlem har samme rettigheder som et ikke-medlem.

§ 5 GENERALFORSAMLINGER

 • Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste instans.
 • Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af andet kvartal.
 • Stk. 2a. Indkaldelse skal ske mindst to uger forinden, med angivelse af dagsorden til medlemmerne.
 • Stk. 2b. Dagsordenen kan ændres indtil fem dage inden generalforsamlingen. Eventuelle ændringer skal udsendes til medlemmerne.
 • Stk. 3. Stemmeberettigelse på generalforsamlingen forudsætter medlemskab af foreningen i mindst fire uger.
 • Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen.
 • Stk. 4a. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage forinden generalforsamlingen.
 • Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
  1. Valg af ordstyrer.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af to stemmetællere.
  4. Bestyrelsesformanden og kassereren aflægger beretning, samt præsenterer planer for den kommende sæson.
  5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, herunder vedtægtsændringer, behandles.
  7. Behandling af eksklusionssager.
  8. Valg af revisor.
  9. Valg af bestyrelse.
  10. Valg af op til to suppleanter.
  11. Behandling af indkommende forslag.
 • Stk. 6a. Yderligere punkter kan tilføjes efter behov. Punkt 1 og 2 skal også medtages på ikke ordinære generalforsamlinger.
 • Stk. 6b. Referatet skal godkendes af bestyrelsen senest en måned efter generalforsamlingen. Godkendelsen indsættes herefter i referatet, som offentliggøres.
 • Stk. 6b.1. Generalforsamlingsreferater skal være tilgængelige for enhver – evt. elektronisk, sammen med forenings vedtægter og godkendte regnskaber.
 • Stk. 7. Valg af bestyrelse afvikles ved generalforsamlingen.
 • Stk. 7a. Bestyrelsen består som udgangspunkt af fem medlemmer, medmindre der er færre end fem kandidater.
 • Stk. 7b. Alle stemmeberettigede kan stemme på så mange eller så få kandidater de vælger.
 • Stk. 7c. Bestyrelsen er selvkonstituerende og udpeger selv bestyrelsesformand og kasserer blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer.
 • Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal, dvs. mere end halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer.
 • Stk. 8a. Afstemning foregår ved håndsoprækning.
 • Stk. 8b. Skriftlig afstemning anvendes, hvis det begæres af en eller flere mødedeltagere.

§ 6 EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER

 • Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt.
 • Stk. 1a. Et minimum på en tredjedel af medlemmerne kan begære en ekstraordinær forsamling, ved fremsættelse af en skriftligt begrundet anmodning for bestyrelsesformanden.
 • Stk. 1a.1. En medlemsbegæret generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet bestyrelsen i hænde.
 • Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 7 BESTYRELSEN

 • Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
 • Stk. 1a. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en periode af et års varighed, indtil næste ordinære generalforsamling.
 • Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med dens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 • Stk. 3. Bestyrelsen består af følgende poster: bestyrelsesformand, kasserer, samt op til tre menige medlemmer.
 • Stk. 3a. Bestyrelsen skal vælge en bestyrelsesformand og en kasserer.
 • Stk. 4. Til bestyrelsesmøder skal der foreligge en dagsorden.
 • Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst fire bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse.
 • Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og produktionshold til varetagelse af afgrænsede opgaver og projekter.
 • Stk. 7. Såfremt et medlem af bestyrelsen måtte begære ønske om at forlade sin post, indsuppleres en suppleant fra toppen af suppleantlisten.

§ 8 ØKONOMI, BUDGET OG REGNSKAB

 • Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
 • Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for budget samt regnskab, og står til ansvar overfor generalforsamlingen.
 • Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.
 • Stk. 4. Foreningen har en foreningskonto.
 • Stk. 5. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.
 • Stk. 5a. Den på generalforsamlingen valgte revisor må ikke være siddende bestyrelsesmedlem.
 • Stk. 6. Bestyrelsen kan ændre kontingentet med 3 måneders varsel.

§ 9 HÆFTE FOR FORENINGEN

 • Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af mindst et bestyrelsesmedlem, samt enten bestyrelsesformanden eller kasseren.
 • Stk. 1a. Ved optagelse af lån, eller ved salg af genstande hvis værdi overstiger 10.000 kroner tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 • Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 10 VEDTÆGTER

 • Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 • Stk. 1a. Formuleringer og ordvalg i forslag til vedtægtsændringer kan ændres af generalforsamlingen så længe disse ændringer ikke påvirker forslagets budskab i grundlæggende grad.
 • Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft efter generalforsamlingens afslutning.

§ 11 ORDENSREGLEMENT

 • Stk. 1. Der vedligeholdes et ordensreglement for ophold i og brug af foreningens faciliteter.
 • Stk. 1a. Dette reglement skal tilgodese den brede medlemsskare og prioritere medlemmernes sikkerhed og velbefindende.

§ 12 OPHØR

 • Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte på to hinanden efterfølgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling.
 • Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver en eller flere velgørende eller almennyttige foreninger efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.